Sökning: "Carol Medin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carol Medin.

  1. 1. Information som spelar en roll : En studie i teaterhögskolestudenters informationsbehov

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Henrik Medin; [2015]
    Nyckelord :Informationsbehov; Studenter; Teaterhögskola; Informationssökning; Informationssökningsprocess;

    Sammanfattning : The purpose of this bachelor's thesis is to examine the information needs and behavior of Swedish theater students. The aim is to get an increased insight into how theater students search and use information as they create their character roles and also to examine how the information seeking is integrated in the creative process. LÄS MER