Sökning: "Carola Crouthon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carola Crouthon.

  1. 1. Caring for a loved one : A literature review of older familycarers´experiences

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Josefine Kjellgren; Carola Crouthon; [2011]
    Nyckelord :Experience; Family caregivers; Informal caregivers; Elderly; Support; Erfarenhet; Anhörigvårdare; Informella vårdare; Äldre; Stöd.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre populationen är växande i Sverige och anhörigvårdarnas insatser ökar i omfattning. Detta innebär förändringar i anhörigvårdarnas livssituation och kan upplevas både positivt och negativt. LÄS MER