Sökning: "Carola Ljunberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carola Ljunberg.

  1. 1. Bedömning av barn i förskolan : En fokusgruppsstudie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring individuell bedömning och individuell dokumentation av barn i förskolan

    M1-uppsats,

    Författare :Liselott Andersson; Carola Ljunberg; [2018]
    Nyckelord :Individuell bedömning; individuell dokumentation; förskola; fokusgrupper; erfarenheter;

    Sammanfattning : Syftet i studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring individuell bedömning i förskolan och hur förskollärarna beskriver den individuella dokumentationen som görs i förskolan i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Forskningsfrågor i studien är: Vilka uppfattningar har förskollärarna kring individuella bedömningar i det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan? Hur dokumenteras individuella bedömningar i förskolan av förskollärare enligt förskollärarnas egna erfarenheter? Studien är genomförd genom fokusgruppssamtal med förskollärare och genom fokusgruppssamtalen har vi fått vår empiri. LÄS MER