Sökning: "Carola Man"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Carola Man.

 1. 1. Acid Sulfate Soils and Metal Accumulation in Sediments in Rosån Catchment, Northern Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Carola Lindström; [2017]
  Nyckelord :Acid sulfate soils; increased metal concentrations; anthropogenic activity; Sura sulfatjordar; ökade metallkoncentrationer; mänsklig påverkan;

  Sammanfattning : Global environmental concerns arise when marine deposits with fine-grained iron sulfide-rich sediments (FeS and FeS2), now situated above sea level, oxidize from anthropogenic lowering of the groundwater table. The oxidation of iron sulfides decreases the soil pH and the acidic environment of these Acid Sulfate Soils (AS) soils increase weathering and mobilization of metals into adjacent watercourses, lakes and estuaries. LÄS MER

 2. 2. Negativa effekter av psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Karin Helldahl; Carola Mattsson; [2016]
  Nyckelord :psykoterapi; negativa effekter; egenterapins funktion.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka blivande psykoterapeuters uppfattning av negativa effekter av den egenterapi som de genomgått inom ramen för utbildningen till legitimerade psykoterapeuter. Vilka negativa effekter av egenterapi rapporterar psykoterapeutstudenter och skiljer sig dessa från vad patienter som genomgått psykoterapi rapporterar? En frågeställning var också hur blivande psykoterapeuter ser på egenterapins funktion (terapeutisk funktion, modellfunktion, empatisk funktion eller övertygelsefunktion),En enkätundersökning genomfördes bland studenter på två olika psykoterapeutprogram under den avslutande terminen. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering : Ett verktyg i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Carola Forsell; Erica Persson; [2015]
  Nyckelord :Conflict management; Workplace; Leadership; Elderly care; Konflikthantering; Arbetsplats; Ledarskap; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som kan vara av betydelse för att möjliggöra konflikthantering i det dagliga arbetet. Vi menar att om möjligheter skapas och initiativ tas från ledningens sida så kan organisationen utvecklas i en positiv riktning. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av ROP undersökning och deras behov av information

  Magister-uppsats,

  Författare :Carola Pfeiffer Mosesson; [2013-06-28]
  Nyckelord :ROP undersökning; föräldrar; sjuksköterska; neonatalavdelning; behov; information; kommunikation;

  Sammanfattning : Alla barn som föds mycket för tidigt undersöks regelbundet av ögonläkare för att man skall upptäcka de barn som behöver behandling för en sjukdom som kan drabba ögats näthinna efter för tidig födelse s.k. prematuritetsretinopati (Retinopathy of Prematurity, ROP). LÄS MER

 5. 5. ”Va! Går du på Åtgärdsprogrammet?” En undersökning av gymnasieelevers upplevelser av sina åtgärdsprogram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Carola Ingersdotter; [2009-03-30]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; bemötande; delaktighet; genus; uppföljning;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte var att undersöka hur elever, med upprättade åtgärdsprogram, säger sig uppleva sin situation i skolan, avseende bemötande, delaktighet och åtgärdsprogrammets betydelse för studierna. Ambitionen var dessutom att titta på om eventuella skillnader finns, sett ur ett genusperspektiv. LÄS MER