Sökning: "Carolin Bergquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolin Bergquist.

  1. 1. Fem pedagoger tänker till om uppdraget med åtgärdsprogram Five teachers’thoughts about the assignment action programme

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Elin Allard; Carolin Bergquist; [2013]
    Nyckelord :Dokumentation; elev i behov av särskilt stöd; åtgärdsprogram;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en grupp pedagoger uttryckte sig om åtgärdsprogram samt att titta på samspelet mellan elev, vårdnadshavare och pedagog i detta sammanhang. Frågeställningarna syftade till att klargöra hur pedagogernas uttryckssätt kunde tolkas samt hur de olika parterna förhöll sig till varandra. LÄS MER