Sökning: "Carolin Lee"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolin Lee.

  1. 1. Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Carolin Lee; Stina Öman; [2018-07-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. LÄS MER