Sökning: "Carolin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Carolin Nilsson.

 1. 1. Förslag på design av digitala knuffar för vägledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Petra Ahlqvist Nilsson; Carolin Svensson Tynkkynen; [2019]
  Nyckelord :digital nudges; heuristics and biases; guidance; sustainability; digitala knuffar; heuristiker och fördomar; vägledning; hållbarhet;

  Sammanfattning : Allt fler beslut tas i samband med skärmar, bland annat på grund av den ständigt växande e-handeln. När människor tar beslut påverkas de av hur valmiljön är utformad samt av heuristikeroch fördomar, vilka är mentala genvägar. LÄS MER

 2. 2. Splittrad grund. Utanförskap i LARO ur ett fenomenologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tina Hill; Carolin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt: Läkemedelsassisterad behandling mot opioidberoende (LARO), där patienterna behandlas med en underhållsdos av metadon eller buprenorfin, är en debatterad behandling i Sverige. Personer som lever med opioidberoende är några av samhällets mest utsatta och utanförskapet är ofta väl förankrat när de söker och blir erbjudna hjälp i LARO. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av cytostatika-relaterade biverkningar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Carolin Berell; Lisa Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Cytostatika; cytostatikabehandling; biverkningar; upplevelser; kvinnor; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Cytostatika är en vanlig behandlingsmetod vid cancersjukdom där syftet kan vara kurativt, adjuvant eller palliativt. Behandlingen medför en rad olika biverkningar som till stor del kan påverka patientens dagliga liv. LÄS MER

 4. 4. A Study about What Conditions are made for Childrens Free Play in Preschool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carolin Nilsson Aldred; [2016]
  Nyckelord :Childrens free play;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av psykiatrisk slutenvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ann-Louise Nilsson; Carolin Johansson; [2010]
  Nyckelord :Psychiatric in-patient care; patient; experience; environment; treatment; staff; Psykiatrisk slutenvård; patient; upplevelse; miljö; behandling; personal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatri betyder vetenskapen om psykiska sjukdomar och deras botande. Enligt socialstyrelsen vårdades nästan 50 000 individer under 2008 inom psykiatrisk slutenvård i Sverige. Stort intresse finns om hur dessa patienter upplever psykiatrisk vård och behandling. LÄS MER