Sökning: "Carolin Ottosson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolin Ottosson.

  1. 1. Fostran av barn i ett mediesamhälle - Barn och vårdnadshavares tankar om programmet Daniel Tigers kvarter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Carolin Ottosson; Ida Thern; [2019]
    Nyckelord :barndom; Daniel tigers kvarter; media; barns perspektik;

    Sammanfattning : Medier är idag en del av vårt samhälle och barn kommer i kontakt med detta genom bland annat barnprogram vilket gör att förskollärare behöver ha en kunskap av vad barn tittar på och hur detta tolkas utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur barn och vårdnadshavare tolkar de värden som lyfts fram i Daniel Tigers kvarter, som syftar till att fostra barn. LÄS MER