Sökning: "Carolina Östling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Östling.

  1. 1. Vägen tillbaka mot innanförskap. Unga vuxnas upplevelser av avbrutna gymnasiestudier och resan tillbaka.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

    Författare :Carolina Östling; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER