Sökning: "Carolina Bertram"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Bertram.

  1. 1. Palmoljeindustrins hållbarhetsproblematik - miljökonsekvenser och möjliga lösningsåtgärder

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Emelie Topgaard; Carolina Bertram; [2019]
    Nyckelord :palmolja; palmoljeindustri; efterfrågan; hållbarhet; hållbar utveckling; regnskog; biodiversitet; koldioxidutsläpp; mänskliga rättigheter; avskogning; ansvar; transparens; naturresurser;

    Sammanfattning : Palmolja sägs vara världens mest resurseffektiva oljegröda och återfinns i bland annat livsmedel, oleokemikalier och biobränsle. Mer än varannan produkt i dagligvaruhandlar innehåller palmolja. Den höga efterfrågan har gjort palmoljeindustrin attraktiv att investera i och att många aktörer är involverade. LÄS MER