Sökning: "Carolina Blom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Blom.

  1. 1. Bemötande som en del av den pediatriska palliativa vården : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser och önskemål av bemötandet inom den palliativa vården för barn med cancersjukdom

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Carolina Blom; Sofia Soneborg; [2023]
    Nyckelord :“Palliative care”; “Neoplasm”; “Parents”; “Experience”; “Family-centered care”; “Palliativ vård”; “Cancer”; “Föräldrar”; “Upplevelser”; “Familjecentrerad omvårdnad”;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Årligen beräknas 8 miljoner barn i världen kräva specialiserad pediatrisk palliativ vård, där cancersjukdom utgör en stor del av fallen. För många föräldrar vars barn vårdas palliativt innebär situationen en stor påfrestning och kan resultera i stor livsförändring för familjen. LÄS MER