Sökning: "Carolina Drangel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Drangel.

  1. 1. “Ja, vi läser en bok!” En kvalitativ studie om förskolebarns uttryck av literacy i samspel och kamratkulturer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Carolina Drangel; Maja Laursen; [2018]
    Nyckelord :Barndomssociologi; Förskola; Interaktiva rum; Kamratkultur; Kärngrupper; Literacy; Samspel; Tillträdesstrategier; Tolkande reproduktion;

    Sammanfattning : Studier som undersöker barns literacy sker ofta i kliniska miljöer, och till följd av detta tappas en av grundpelarna i literacy, nämligen samspel. Med detta som bakgrund har vi valt att i denna kvalitativa mikroetnografiska studie undersöka barns uttryck av literacy i samspel och kamratkulturer. LÄS MER