Sökning: "Carolina Holmberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Carolina Holmberg.

 1. 1. Energideklarationen i två vågor - En byggnadsspecifik jämförelse av energiprestanda konstaterar ett decennium av reducerad energianvändning i svenska flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Jenny von Platten; Carolina Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förskolans fysiska inomhusmiljö ur ett styrningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carolina Holmberg; Eva Kellheim; [2017]
  Nyckelord :Foucault; fysiska inomhusmiljön; inrutning; styrningsperspektiv; övervakning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett styrningsperspektiv analysera pedagogernas tal om den goda fysiska inomhusmiljön. Vi vill genom denna analys synliggöra vilka olika föreställningar det finns om den fysiska inomhusmiljön och vilka olika typer av styrning som framträder som idealiska för den. LÄS MER

 3. 3. Oavsiktlig hypotermi : Operationssjuksköterskans preventiva interventioner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Petra Holmberg; Carolina Söderback; [2014]
  Nyckelord :hypothermia; inadvertent hypothermia; perioperative care; warming methods; hypotermi; oavsiktlig hypotermi; perioperativ vård; värmande metoder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En kritisk diskursanalys av genusrepresentationen i Veckans Affärer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Malva Holmberg; Carolina Hägglund; [2012]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; the hegemonic masculinity; liberal feminism; gender structures; Veckans Affärer.; Kritisk diskursanalys; den hegemoniska maskuliniteten; liberalfeminism; genusstrukturer; Veckans Affärer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att undersöka ifall män och kvinnor representeras på lika eller olika sätt i en svensk branschtidning. Syftet har även inkluderat att studera ifall det har skett någon förändring i denna representation över tid. Därför har undersökningen innefattat ett tidsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Goda kundrelationer genom mångkulturell rekrytering : En fallstudie av Föreningssparbankens anpassning till den etniskt heterogena marknaden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Holmberg; Carolina Ståhlsten; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges marknad blir allt mer heterogen utifrån ett etniskt och kulturellt perspektiv. Detta innebär att olika behov och konsumtionsmönster går att urskilja. Ett sätt att studera marknaden är utifrån ett kulturellt perspektiv med utgångspunkt att kulturella variabler påverkar individers och gruppers köpbeteenden. LÄS MER