Sökning: "Carolina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Carolina Johansson.

 1. 1. Påverkar avvänjning prestationen och hållbarheten hos SWB hopphästar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Carolina Johansson; [2018]
  Nyckelord :prestation; hållbarhet; välfärd; hopphäst; avvänjningstid; avvänjningsmetod;

  Sammanfattning : During the lifetime of a horse, weaning is described as one of the most stressful events. Both foals and mares are strongly affected by time and method of weaning since it separates the physical, mental and nutritional bond between them either in a natural, gradual or in an abrupt way. LÄS MER

 2. 2. Den otydliga utvärderingen av specialpedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Arline Nilsson; Carolina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Utvärdering; förskola; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om att ta reda på hur och var de specialpedagogiska insatserna utvärderas i förskolan och var de finns. Vår förförståelse som förskollärare och blivande specialpedagoger är att utvärderingen är otydlig. Utan utvärdering sker ingen framåtsyftande utveckling med verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsskattens omfördelande effekter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Carolina Johansson; Ida Knutsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; inkomstskatt; optimal beskattning; disponibel inkomst; incidens; vertikal rättvisa; omfördelningseffekter; ojämlikhet; fastighetsförmögenhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker fastighetsskattens kraft som omfördelande verktyg. Den statliga fastighetsskatten avskaffades i Sverige år 2007 och ersattes med den kommunala fastighetsavgift vi har i landet idag. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter hos sjuksköterskor inom barnhälsovården av att göra orosanmälantill socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Carolina Johansson; Linda Klingvall; [2017]
  Nyckelord :child health services; child abuse; mandatory reporting; qualitative study; social services; content analysis; barnhälsovården; barn som far illa; anmälningsskyldighet; kvalitativ studie; socialtjänsten; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården är skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten genast då de i sin verksamhet fattar misstanke om eller får kännedom om att ett barn far illa. Det är känt att trots att det finns misstanke om att ett barn far illa så är det vanligt att det inte anmäls till socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. Leadership characteristics & top management setup in M&As

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Carolina Almkvist; Sofia Hagström; Samuel Eksmo; Rickard Johansson; Anna Lindberg; Benjamin Strömberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER