Sökning: "Carolina Kjellander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Kjellander.

  1. 1. Måltidspedagogik i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Carolina Kjellander; Emilia Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Förskola; måltidspedagogik; måltid; didaktik;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans vardag. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken, hur arbetar de med måltidspedagogik och varför arbetar de med måltidspedagogik. LÄS MER