Sökning: "Carolina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Carolina Nilsson.

 1. 1. Självförverkligande - På ett manligt sätt. En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Bengtsson; Johanna Nilsson; Sandra Lindqvist; [2019-02-07]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Instagram; sociala medier; självpresentation; unga män; online; offline; symbolisk interaktionism; sociala jämförelse teorin; välbefinnande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka unga mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring identitetsskapande och självpresentation på InstagramTeori: Identitetsteori, Symbolisk interaktionism, Sociala jämförelse teoriMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer á 16 personer totaltResultat: Studien fastslår att unga män använder Instagram för att följa vänner, kändisar och profiler men även i syfte att presentera en idealbild av sig själv i form av marknadsföring. Unga mäns användning skiljer sig åt där vissa tycks vara mer frekventa användare än andra. LÄS MER

 2. 2. Vi löser det tillsammans : En observationsstudie om elevers resonemang vid ett kollaborativt arbetssätt inom matematik i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ellinor Nilsson; Carolina Hansson; [2019]
  Nyckelord :Formativt arbetssätt; kollaborativt arbetssätt; matematik; resonemang; återkoppling;

  Sammanfattning : Dagens matematikundervisning ska enligt läroplanen vara ett kommunikativt ämne. För att elevers matematiska kunskaper ska utvecklas behöver lärare planera för kommunikation samt tillåta ett kommunikativt klassrumklimat.  Matematikundervisning som präglas av ett formativt och kollaborativt arbetssätt gynnar elevers kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Elektrisk styrning av mekaniska vibrationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Carolina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report a theoretical study have been made in the research field of Materials physics. The system under consideration is based on a similar system from an article. The system consists of a junction between a normal metal and a topological insulator, where one of the materials vibrates. LÄS MER

 4. 4. FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL I MÅLSÄTTNINGEN VID REHABILITERING AV ELITIDROTTSSKADOR

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carolina och Maja Koskinen och Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärares användning av fem nyckelstrategier vid matematiska problemlösningsuppgifter : ett formativt arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolina Hansson; Ellinor Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Fem nyckelstrategier; formativt arbetssätt; matematik; problemlösningsuppgift;

  Sammanfattning : Hög lärarkompetens inom formativa arbetssätt gynnar elevers lärande i matematiska problemlösningsuppgifter. Ett formativt arbetssätt synliggör elevers kunskapsutveckling. Dessutom ställer dagens teknik höga krav på elevers matematikkunskaper. LÄS MER