Sökning: "Carolina Sewell Spångberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Sewell Spångberg.

  1. 1. Integrerad rapportering ur ett företagsperspektiv – En explorativ studie av fem svenska företags rapportering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Svensson; Isabella Melin; Carolina Sewell Spångberg; [2015]
    Nyckelord :explorativ; systemorienterade teorier; GRI; hållbarhetsredovisning; integrerad rapportering; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose with this essay was to explore and create a deeper understanding of the phenomena integrated reporting and how it is reflected in practice in Swedish companies. A qualitative, explorative and interpretative study with an inductive approach was conducted to fulfill the purpose. LÄS MER