Sökning: "Carolina Wahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Wahlberg.

  1. 1. De 33 : Berättelsen om den chilenska gruvolyckan

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

    Författare :Ida Gustafsson; Carolina Wahlberg; [2011]
    Nyckelord :Qualitative case study; narratology; infotainment; Chile; mining; Kvalitativ innehållsanalys; fallstudie; gruvolycka; Chile; dramaturgi; narratologi; medielogik; newszak; infotainment;

    Sammanfattning : Genom en kvalitativ innehållsanalys närstuderas artiklar i de rikstäckande tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Syftet med undersökningen är att ta reda på om rapporteringen kring den chilenska gruvolyckan är ett fall av trivialiserad journalistik - där ekonomisk vinst går före journalistisk kvalitet. LÄS MER