Sökning: "Caroline Alm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Caroline Alm.

 1. 1. Rum vid havet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Caroline Alm; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att gestalta en plats för yoga, meditation och bad. I samband med detta har jag velat undersöka hur hav och natur kan samverka med arkitektur för att skapa en kontemplativ miljö. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i SO- och NO-undervisning i grundskolans mellanår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Weinander; Caroline Alm; [2019]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; scaffolding; språklig sårbarhet; språkutvecklande arbetssätt i SO- och NO-undervisning;

  Sammanfattning : I många av skolans ämnen ställs stora krav på elevernas språkliga förmågor gällande läsning, skrivande och begreppsförståelse. Elever i språklig sårbarhet kan möta stora utmaningar i SO- och NO-ämnena där explicit undervisning och scaffolding behövs för att stödja eleverna i ämnesspecifika läs- och skrivaktiviteter. LÄS MER

 3. 3. "VÅRDENS LIKA VILLKOR" - En litteraturöversikt kring sjuksköterskans attityder till patienter med narkotikaberoende inom somatisk sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Alm; Caroline Engström; [2016-01-11]
  Nyckelord :Attityder; diskriminering; narkotikaberoende; omvårdnad; sjuksköterskans förförståelse; vårdkvalitet; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering och diskriminering inom sjukvården har länge varit och är än idag ett stort problem för personer med narkotikaberoende. Det bekräftas att denna patientgrupp i högre grad än andra utsätts för diskriminering i mötet med olika vårdinstanser. LÄS MER

 4. 4. Binära bibliotekarier and The Beast Below : En genusanalytisk studie av bibliotekarierepresentationer i samtida film och teve

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Caroline Fajte; Linda Börjesson; [2015]
  Nyckelord :ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; bibliotekarie; stereotyp; rädslans diskurs; film; genus; intersektionalitet; vithet; diskursanalys; representation; klass; ungmö; TV; hegemoni; Foucault; Butler; Dyer; sexualitet; normer; performativitet; makt kunskap; ALM; Library Information studies; librarian; stereotype; discourse of fear; movie; gender; intersectionality; whiteness; discourse analysis; class; spinster; old-maid; hegemony; sexuality; norms; performativity; power knowledge; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Representations of librarians have appeared in popular culture for a long time. Previous research has found that the most common image of the librarian is the spinster, but only a smaller part of the research has focused on the underlying causes. LÄS MER

 5. 5. Shopper Mode- Shopper Marketing from a shopper perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Borgeke Nilsson; Caroline Lundström Ek; [2012]
  Nyckelord :Apoteket Hjärtat; Swedish pharmacy market; Shopper Marketing; shopper perspective; shopper mode; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Shopper Mode - Shopper marketing from a shopper perspective Date of the Seminar: Lund, 2012-05-30 Course: BUSN29. Master thesis Authors: Charlotte Borgeke Nilsson & Caroline Lundström Ek Advisor: Karin Alm Keywords: Shopper Marketing, shopper perspective, shopper mode, Swedish pharmacy market, Apoteket Hjärtat The thesis purpose: The purpose of this research is to contribute to a greater understanding and new knowledge in the conceptual area of Shopper marketing from a shopper's perspective Today, there is not much available research of the shoppers’ perspective of Shopper marketing. LÄS MER