Sökning: "Caroline Bensefelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Bensefelt.

  1. 1. Stridsåtgärder mot småföretag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Caroline Bensefelt; [2007]
    Nyckelord :småföretag; stridsåtgärder; negativ föreningsrätt; den svenska modellen; proportionalitetsprincip; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Blockader används för att tvinga fram kollektivavtal med småföretag, även om arbetstagarna på företaget varken är intresserade av det eller är med i facket. Huvudregeln återfinns i regeringsformen 2 kap 17 § vilken lyder: ”[f]örening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal”. LÄS MER