Sökning: "Caroline Bergendahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Bergendahl.

  1. 1. Varför mångfald? En studie som uppmärksammar några av de förklaringar som finnns till att organisationer tillämpar mångfald i dagens arbetsliv

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Caroline Bergendahl; Pauline Broman; [2009-09-08]
    Nyckelord :Mångfald; Organisering; Lönsamhet; Organisationer; Legitimitet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER