Sökning: "Caroline Berrstrå"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Berrstrå.

  1. 1. Utemiljöns inverkan på barns motoriska utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolans utemiljö främjar barns motoriska utveckling ur ett pedagogperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Caroline Berrstrå; [2018]
    Nyckelord :Preschool; motor; motor development; outdoor environment; preschool yard; Förskola; motorik; motorisk utveckling; utemiljö; förskolegård;

    Sammanfattning : I denna studie var syftet att utforska förskolpedagogers upplevelse av sin förskolegård samt närliggande miljö med koppling till barns motoriska utveckling, utifrån två frågeställningar. På vilket sätt anser pedagogerna att förskolegårdens utfärdande främjar barns motoriska utveckling och rörelsebehov? Upplever pedagogerna att de tar tillvara på närliggande miljö och på vilket sätt anser de att den främjar barns motoriska utveckling?   Studien utgår från Reggio Emilia som teoretiskt ramverk där utemiljön och pedagogens roll som medforskare har stor betydelse för att främja barnens motoriska utveckling. LÄS MER