Sökning: "Caroline Briggman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Briggman.

  1. 1. Kritiskt tänkande i NO-undervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Anna Arlebring; Caroline Briggman; [2018]
    Nyckelord :kritiskt tänkande; fenomenografi; grundskolan; higher order thinking; naturvetenskap;

    Sammanfattning : Kritiskt tänkande genomsyrar styrdokumenten i den svenska skolan, men vet lärarna vad kritiskt tänkande egentligen innebär? Syftet med studien är att utforska vilka olika uppfattningar lärare har kring begreppet kritiskt tänkande samt variationer på dessa uppfattningar utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Syftet är även att synliggöra hur lärare inkluderar kritiskt tänkande i sin undervisning. LÄS MER