Sökning: "Caroline Dunne"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Dunne.

 1. 1. Att främja reflektion och samarbete : En essä om facilitatorns yrkeskunnande

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Caroline Dunne; [2015]
  Nyckelord :Facilitation; facilitator; meetings; workshop; dialogue; conversation; reflection; collaboration; cooperation; development; group process; organisational development; skill; tacit knowledge; experiencebased knowledge; judgement; intuition; analogical thinking; professional development; Facilitering; facilitator; möten; arbetsmöten; workshop; dialog; samtal; reflektion; samarbete; samverkan; grupputveckling; organisationsutveckling; verksamhetsutveckling; yrkeskunnande; tyst kunskap; erfarenhetsbaserad kunskap; praktisk kunskap; omdömesförmåga; analogiskt tänkande; professionsutveckling;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om facilitatorns roll och yrkeskunnande. En roll som är relativt ny och för de flesta fortfarande helt obekant. Facilitatorn anlitas för att underlätta för grupper att föra samtal och dialog, men också för att gemensamt reflektera. LÄS MER

 2. 2. Dialog, engagemang & neutralitet : Vad gör en professionell facilitator?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Caroline Dunne; [2013]
  Nyckelord :Professional Facilitation; Facilitator; Organisational Development; Group Development; Group Dynamics; Skills; Professional Development; Dialogue seminar method; Tacit Knowledge; Know How; Leadership; Management; Dialogue; Commitment; Neutrality; Meeting Technology; Creative and Collaborative Meeting Environments; Workshop; Unconference; Graphic Facilitation; Facilitering; facilitator; verksamhetsutveckling; organisationsutveckling; grupputveckling; gruppdynamik; yrkeskunnande; professionsutveckling; dialogseminariemetoden; praktisk kunskap; mötesledning; mötesledare; dialog; delaktighet; ledarskap; neutralitet; engagemang; kreativa möten; modern mötesteknologi; kreativ mötesmiljö; arbetsmöte; workshop; okonferens;

  Sammanfattning : I denna uppsats ställer jag mig frågan vilken praktisk kunskap jag har, i min yrkesroll som professionell facilitator.  En professionell facilitator är en för gruppen neutral mötesledare vars huvudsakliga syfte är att planera, förbereda och genomföra arbetsmöten och workshops som bygger på dialog, engagemang och delaktighet. LÄS MER