Sökning: "Caroline Elisson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Elisson.

  1. 1. Muntlig framställning i årskurs 1–3 : Lärarperspektiv på stödstrukturer i svenskämnet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

    Författare :Caroline Elisson; Caroline Persson; [2020]
    Nyckelord :Orality; teaching of Swedish; scaffolding; Primary School; Muntlighet; svenskundervisning; stödstrukturer; lågstadiet;

    Sammanfattning : Den här studien studerar hur lärare i årskurs 1–3 säger att de förbereder och stöttar sina elever inför och under muntliga framställningar. Fem lärare har intervjuats om vilka stödstrukturer de använder sig av under lektioner med fokus på muntlig framställning. LÄS MER