Sökning: "Caroline Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Caroline Engström.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård : - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Caroline Engström; Camilla Petersson; [2020]
  Nyckelord :Delegation process; Nursing Care; Qualitative content analysis; Safe care; Unlicensed personnel; Delegeringsprocess; Kvalitativ innehållsanalys; Omvårdnad; Säker vård; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande och omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Allt mer avancerad sjukvård sker idag i patienternas hem där icke legitimerad personal utför en stor del av omvårdnadsuppgifterna. LÄS MER

 2. 2. “Vår värld är förskolan, det som händer här är det vi kan göra något åt“ : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring anmälningsskyldigheten.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Persson; Agnes Engström; [2017]
  Nyckelord :försummelse; förskollärare; anmälningsskyldighet; vanvård; över- och underrapportering; omsorgssvikt;

  Sammanfattning : Preschool teachers in Sweden are bound by the mandatory reporting process which is found in Socialtjänstlagen. This means that if they are worried that a child is being harmed, they must report this to the social services. The aim of this qualitative study is to investigate how the mandatory reporting process is applied at preschools. LÄS MER

 3. 3. Gaming och stereotyper : En korrelationsstudie om gameridentifikation och upplevelsen av könsstereotyper i videospel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Caroline Engström; Victoria Simonsson; [2017]
  Nyckelord :Social Identity Theory; Social Learning Theory; Videospel; Gaming; Gamers; Könsstereotyper;

  Sammanfattning : Gamingindustrien är idag en verksamhet som årligen omsätter flera miljarder kronor. Forskning har indikerat att dess utövare, så kallade gamers, betraktar karaktärerna i spelen som mindre könsstereotypa än de som inte spelar (Gillentine 2007). LÄS MER

 4. 4. "VÅRDENS LIKA VILLKOR" - En litteraturöversikt kring sjuksköterskans attityder till patienter med narkotikaberoende inom somatisk sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Alm; Caroline Engström; [2016-01-11]
  Nyckelord :Attityder; diskriminering; narkotikaberoende; omvårdnad; sjuksköterskans förförståelse; vårdkvalitet; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering och diskriminering inom sjukvården har länge varit och är än idag ett stort problem för personer med narkotikaberoende. Det bekräftas att denna patientgrupp i högre grad än andra utsätts för diskriminering i mötet med olika vårdinstanser. LÄS MER

 5. 5. Balanserat styrkort i svenska kommuner : En studie av upplevd användbarhet och användarvänlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Lilja Engström; Marlene Hoffmann; [2016]
  Nyckelord :Balance scorecard; management accounting; performance management; strategic management; public sector; local government; local government organisations LGO’s ; municipalities; scorecard usage; user-friendliness; usefulness; ease of use; Balanserat styrkort BSC ; verksamhetsstyrning; prestationsstyrning; strategisk styrning; offentlig sektor; lokalförvaltning; kommunal styrning; styrkortsanvändning; användarvänlighet; användbarhet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur styrkortsanvändning hos svenska kommuner upplevs av involverade chefer, särskilt sett till användbarhet och användarvänlighet.Metod: Denna studie antar ett kvalitativt och tolkningsinriktat synsätt och har en abduktiv ansats. LÄS MER