Sökning: "Caroline Falkenström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Falkenström.

  1. 1. Tidens tand : Äldre individers upplevelse kring användandet av ett tekniskt hjälpmedel som påminnelse för tandborstning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

    Författare :Caroline Falkenström; [2018]
    Nyckelord :fragile elderly; independent elderly; oral health; oral hygiene; trigger; munhygien; oberoende äldre; oral hälsa; sköra äldre; trigger;

    Sammanfattning : Bakgrund: Förmågan att utföra oral egenvård kan påverkas av skörhet hos äldre, därmed krävs fler för gruppen anpassade hjälpmedel. Syfte: Att hos sköra äldre i ordinärt boende analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt munhälsohjälpmedel, en så kallad trigger, för påminnelse av tandborstning. LÄS MER