Sökning: "Caroline Fast"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Caroline Fast.

 1. 1. Intrauterin fosterdöd : Barnmorskors erfarenheter av förlossning med intrauterin fosterdöd - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Melissa Hansell; Caroline Fast; [2023]
  Nyckelord :Barnmorskor; bemötande; intrauterin fosterdöd; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningar med intrauterin fosterdöd kan vara en utmanande uppgift för barnmorskor. Barnmorskor kan känna sig oförberedda och sakna verktyg inför att handha en förlossning med intrauterin fosterdöd. LÄS MER

 2. 2. “Man ska vara nästan som en familjemedlem, fast inte som en familjemedlem” : Upplevelsen av att som förskolepedagog finnas där för barn som lever i utsatt hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Madelene Kjellman; Caroline Petersson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förskolepedagog; Utsatt hemmiljö; Anknytning; Göra skillnad;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen lyfter förskolan och dess pedagoger som en skyddande faktor och en viktig arena i att upptäcka barn i utsatt hemmiljö. Forskning inom området tenderar att fokusera på anmälningsplikten och förskolepedagogernas upplevelse gentemot deras arbete med utsatta barn ter sig relativt outforskat. LÄS MER

 3. 3. Lärares attityder gentemot öppna problem i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Caroline Sande; [2021]
  Nyckelord :attityd; frågor; grundskolan; lust att lära; matematik; tankar; undervisning; öppna problem;

  Sammanfattning : I följande studie har syftet varit att undersöka vilka attityder lärare uttrycker gentemot öppna problem i matematikundervisningen och se varför lärare väljer att inkludera eller exkludera arbetssättet. Vidare har syftet varit att synliggöra hur lärare anser att en livslång lust att lära matematik uppnås. LÄS MER

 4. 4. Genus i bilderböcker : En genusteoretisk textanalys av tio populära bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Caroline Olsson; Caroline Grimfjord; [2021]
  Nyckelord :Children´s literature; gender; picture books; stereotypes; text analysis; Barnlitteratur; bilderböcker; genus; stereotyper; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus framställs i tio utvalda bilderböcker. Urvalet av de böcker som analyserats, skedde genom att två bibliotek tog fram information kring vilka de mest utlånade bilderböckerna år 2020 var bland barn i åldern 3–6 år, relaterat till de äldre barnen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Ekonomiska arbetsgivarbegreppet - Uthyrningsregeln, ett undantag av 183-dagarsregeln

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda om Sveriges införande av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet ger önskad effekt. Syftet med begreppets inkorporering i lagstiftningen är att skapa konkurrensneutrala regler där företag inte ska anställa på grund av skatteregler utan på affärsmässiga grunder. LÄS MER