Sökning: "Caroline Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Caroline Fredriksson.

 1. 1. Värmetak för vila hos slaktkycklingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :slaktkyckling; fjäderfä; vila; värmetak; varmt tak; kallt tak; temperatur;

  Sammanfattning : Inom dagens svenska slaktkycklingproduktion hålls kycklingarna ofta i mycket stora grupper som kan bestå av upp till 100 000 individer på samma yta och utmaningarna för kycklingarna är många. Djurdensiteten kan uppgå till 36 kg/m2 golvyta och stallet var ljust i omkring 18timmar i sträck med endast 6 mörka timmar per dygn. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors beslutsfattande vid profylaktisk mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tania Fabian; Caroline Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Decision making; Mastectomy; Prophylactic Mastectomy; Patient; Women; Beslutsfattande; Mastektomi; Profylaktisk Mastektomi; Patient; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Profylaktisk mastektomi är en behandling där brösten avlägsnas kirurgiskt i förebyggande syfte. Det finns olika indikationer till att profylaktisk mastektomi övervägs. LÄS MER

 3. 3. Läsutveckling i förskoleklass och årskurs 1 : En kvalitativ studie om lärares kunskap i förhållande till teori om elevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Fredriksson; Jessica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Pupils reading development; teacher’s perspective; The Simple View of Reading; decoding; linguistic comprehension; reading ability; reading; Elevers läsutveckling; lärarperspektiv; The Simple View of Reading; avkodning; språkförståelse; läsförmåga; läsning;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att undersöka hur verksamma lärares erfarenhetsbaserade kunskaper om elevers läsutveckling i både förskoleklass och årskurs 1 förhåller sig till teorin A Simple View of Reading (Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough 1990). Vidare undersöktes också hur lärarna stödjer elever som har svårigheter i läsningen och hur lärarna konstatera att en elev kan läsa. LÄS MER

 4. 4. Illustrationers betydelse för elevers förståelse av text : En studie om elevers syn på illustrationer i högläsningsböcker för årskurs 1 och 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Fredriksson; Jessica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Illustrations; comprehension of text; primary school; aloud reading; book talk; attitudes; Illustrationer; förståelse av text; grundskolan; högläsning; boksamtal; attityder;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka illustrationernas betydelse i böcker för elevernas förståelse av skönlitterär text. Metoden som används är kvalitativa gruppintervjuer med två olika årskurser för att förstå deras inställning och erfarenheter av illustrationer i kombination med text i böcker. LÄS MER

 5. 5. ”Alla barn kan leka mer eller mindre” - om inkludering och lekens betydelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Fredriksson; Moa Gutafsson; [2018]
  Nyckelord :Fri lek; Förskolemiljö; Förskollärare; Inkludering; Lek; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan (2016) står det bland annat att arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet. Ett av strävansmålen i läroplanen är att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Lpfö 98/2016, s. LÄS MER