Sökning: "Caroline Haag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Caroline Haag.

 1. 1. Utnyttjandegrad för transporter inom anläggningsbranschen : En fallstudie vid Skanska Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Haag; Elin Hansén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 1990 och 2016 ökade de vägburna godstransporterna med cirka 50 procent och spås fortsätta öka ännu mer till år 2030. Fokus har tidigare legat på kostnadsminimering men har nu skiftat till att effektivisera transporterna. LÄS MER

 2. 2. Allvarligt fel i yrkesutövningen : En studie av begreppets innebörd i LOU

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Haag; [2014]
  Nyckelord :Juridik; upphandling; utelsutning; allvarligt fel i yrkesutövningen;

  Sammanfattning : Regler för upphandling inom den offentliga sektorn har utvecklats sedan början av 1900-talet. Idag regleras upphandlingsområdet av flertalet lagar, bland annat LOU. LÄS MER

 3. 3. Pedagogen som en sekundär anknytningsperson : En studie gjord i förskolan om pedagogers arbete med barns anknytningsbehov

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Caroline Haag; Marie Ireholt; [2013]
  Nyckelord :Anknytning; förskola; barn; pedagog; förskollärare;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att synliggöra hur pedagoger beskriver sitt arbete med barns anknytningsbehov. För att besvara syftet användes tre frågeställningar: Vad menar pedagoger kännetecknar barn med en trygg/otrygg anknytning? Hur menar pedagoger att barn påverkas av en trygg/otrygg anknytning? Hur beskriver pedagoger att de skapar förutsättningar för att barnet ska kunna knyta an till dem? En metod i form av intervju användes och totalt intervjuades sju pedagoger. LÄS MER