Sökning: "Caroline Hammerfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Hammerfeldt.

  1. 1. Kan svemester vara ett sätt att stärka den svenska besöksnäringen? : En kronologisk kartläggning av svemester

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Tove Brynteson; Caroline Hammerfeldt; Sofia Wallberg; [2021]
    Nyckelord :svemester; den svenska besöksnäringen; coronakrisen; inrikes turism och resetrender;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att göra en kronologisk kartläggning av svemester, vilket innebär att undersökningen har ett då-, nu- och framtidsfokus. Den forskningsfråga som besvaras handlar om vilken betydelse svemester kan ha för den svenska besöksnäringen. LÄS MER