Sökning: "Caroline Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Caroline Hansen.

 1. 1. Utnyttjandegrad för transporter inom anläggningsbranschen : En fallstudie vid Skanska Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Haag; Elin Hansén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 1990 och 2016 ökade de vägburna godstransporterna med cirka 50 procent och spås fortsätta öka ännu mer till år 2030. Fokus har tidigare legat på kostnadsminimering men har nu skiftat till att effektivisera transporterna. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet och de svenska bankerna: En kvantitativ studie om vad som driver kundlojalitet på den svenska bankmarknaden idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindberg Hansen; Emelie Nortén; Jacob Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; teknikmognad; kundlojalitet; Lojalitet; e-lojalitet; bank; online; servicekvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Lojalitet och de svenska bankerna - En kvantitativ studie om vad som driver svenska bankkunders lojalitet Seminariedatum: 12 januari 2017 Ämne/kurs: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 högskolepoäng. Författare: Emelie Nortén, Caroline Lindberg Hansen, Jacob Gustafsson Handledare: Johan Jansson Nyckelord: lojalitet, e-lojalitet, bank, online, servicekvalitet, CSR, teknikmognad, kundlojalitet Syfte: Studiens syfte är att genom en kvantitativ undersökning studera hur de upplevda CSR- insatserna, den upplevda servicekvaliteten och den egna teknikmognaden påverkar svenska kunders lojalitet till sin bank, utifrån konsumentens perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Tänker vi lika om vad som sker i ett matematikklassrum och om sociomatematiska normer? : En fallstudie i en klass i årskurs 5, ur ett lärar- och elevperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Bjenning; [2017]
  Nyckelord :Sociomathematical norms; Norms; Mathematic; Mathematical Classroom; Consenus; Sociomatematiska normer; Normer; Matematik; Matematikklassrum; Samsyn;

  Sammanfattning : I varje klassrum och elevgrupp förekommer normer och förväntningar (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010). Normer skapas i interaktion mellan lärare och elever, vilket leder till att normer byggs upp i klassrummet (Cobb & Yackel, 1996). LÄS MER

 4. 4. Fritidspedagog, vad är det? : En studie om den fritidspedagogiska yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Caroline Ejderhall; Emelie Lindström; [2014]
  Nyckelord :fritidshem; fritidspedagog; fritidspedagogik; uppdrag; yrkesroll;

  Sammanfattning : BakgrundForskare (Olsson 2010a; Hansen 1999; Torestensson-Ed & Johansson 2000) hävdar att forskning om såväl yrkesrollen som fritidshemmet är bristfällig, vilket delvis kan förklaras av fritidshemmets begränsade geografiska utbredning. Hansen (2010) menar dessutom att den fritidspedagogiska yrkesrollen är otydlig. LÄS MER

 5. 5. Möten mellan levande och döda : En semiotisk analys av tv-serien True Blood

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Caroline Hansen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktSyftet med denna uppsats är att undersöka hur genus representeras i HBO`s tv-serieTrue Blood och hur denna porträttering står i kontrast till normer i samhället. Viss fokus ligger även på relationen mellan genus och etnicitet. LÄS MER