Sökning: "Caroline Hjärt"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Caroline Hjärt.

 1. 1. Känslan av att stå vid ett stup – Kvinnors blandade upplevelser av inducerad förlossning på förlossningsklinik

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Hjärt; Elin Grönesjö; [2020-06-30]
  Nyckelord :Induktion; Kvinnors upplevelser; Barnafödande; Förlossningsupplevelse;

  Sammanfattning : Background: Childbirth can be experienced as both daunting and exciting. Women often have thoughts about their labors, which does not always go as expected. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas erfarenheter av att närvara vid ett prehospitalt hjärtstopp hos en närstående

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Ask Persson; Caroline Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Anhöriga; Erfarenheter; Hjärtstopp; Hjärt-och lungräddning; Närvara;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige påbörjades hjärt-lungräddning (HLR) på 5785 personer när ett prehospitalt hjärtstopp inträffade under 2017. Överlevnadschansen för dessa personer har ökat med ungefär 160% sedan år 2000 men ändå överlever endast cirka 600. Ett hjärtstopp bevittnas oftast av en anhörig. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att förebygga och behandla patienter med hypotermi prehospitalt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Caroline Svensson; [2017]
  Nyckelord :Hypotermi; Prehospital vård; Sjuksköterskor; Ambulanssjuksköterskor; Ambulanssjukvård; Erfarenheter; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hypotermi definieras som en kroppstemperatur <35grader Celsius. Dödsfall uppstår varje år på grund av hypotermi. Bästa sättet att förhindra och behandla patienter med hypotermi är att aktivt tillföra värme, till exempel genom ett värmande täcke. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors upplevelse vid hjärtstoppssituationer med efterföljande längre transport till sjukhus : -en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Jonsson; Johanna Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Paramedic; experience; advanced cardiopulmonary resuscitation; prehospital transport; safety; chest compression; qualitative content analysis; Ambulanssjuksköt erska; upplevelse; avancerad hjärt - lungräddning; p rehospital transport; säkerhet; bröstkompressionssystem; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För ambulanssjuksköterskor innefattar arbetet ofta långa transporter till sjukhus. Transporttiden kan variera mellan 20 - 60 minuter. Vid pågående avancerad hjärt-lungräddning med manuella kompressioner står ambulansteamet obältade i höga hastigheter, då mekanisk kompressionsutrustning saknas. LÄS MER

 5. 5. Alfaxalon för anestesi hos katt : terapeutisk nytta kontra biverkningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Caroline Bergman; [2017]
  Nyckelord :alfaxalon; Alfaxan; anestesi; katt; farmakokinetik; farmakodynamik; biverkningar; propofol; ketamin; alphaxalone; Alfaxan; anesthesia; cat; feline; pharmacokinetics; pharmacodynamics; side effects; propofol; ketamine;

  Sammanfattning : Alfaxan® godkändes i Sverige år 2015 för sedering, induktion och underhåll av anestesi. Denna litteraturstudie har undersökt vad som gör alfaxalon till ett effektivt och säkert induktionsläkemedel för katt. LÄS MER