Sökning: "Caroline Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Caroline Johansson.

 1. 1. Depression hos ungdomar – Familjecenterad omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Elisabeth Johansson; Caroline de Oliveira Studart Gurgel; [2019-06-28]
  Nyckelord :Depression; familj; prevention; självmord;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan bland ungdomar verkar öka i hela världen, men i synnerhet bland svenska ungdomar. Många ungdomar med depression går in i vuxenlivet, utan att ha blivit diagnosticerade. Det har hittills inte forskats så mycket kring depression hos ungdomar, och det finns ett stort behov av mer forskning. LÄS MER

 2. 2. BERÄKNING I SUBTRAKTION MED FOKUS PÅ METODER OCH STRATEGIER : En intervjustudie kring lärares subtraktionsundervisning i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Karlsson; Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :matematik; metod; strategi; subtraktion; undervisning;

  Sammanfattning : Lärare i matematik ska skapa och bedriva matematikundervisning där elever får förutsättningar till att lära sig matematik och där de inhämtar matematisk kunskap. Det är av vikt att undervisning i matematik präglas av variation då elever lär sig på olika vis. LÄS MER

 3. 3. En profession på väg mot professionalism : En kvalitativ studie med lärare i fritidshems uppfattningar om professionen i relation till kapitel fyra i Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Amalia Johansson; Caroline Thörn; [2019]
  Nyckelord :Lärare i fritidshem; profession; yrkesroll; fritidshem; kapitel fyra; Lgr 11;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver professionens utveckling mot en professionalism från starten på sin utbildning tills idag, med särskilt fokus på Lgr:s kapitel fyra. Den teoretiska utgångspunkten inspireras av professionsteorin som studerar yrkens väg mot professionalism. LÄS MER

 4. 4. Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Abrahamsson; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :dexmedetomidin; CRI; bolus; anestesi; häst; farmakokinetik; hjärtfrekvens; blodtryck;

  Sammanfattning : Det här är en prospektiv, experimentell studie med syfte att undersöka dexmedetomidins farmakokinetiska egenskaper. Studien gjordes på sex hästar som genomgick generell anestesi och fick constant rate infusion (CRI) med dexmedetomidin. Studien gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Campus Ultuna i Uppsala under vintern 2018. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av den dagkirurgiska vården : med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Johansson; Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :dagkirurgisk vård; upplevelse; bemötande; delaktighet; information; PONV; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Antalet dagkirurgiska operationer ökar kontinuerligt, vilket bidrar till en mer kostnadseffektiv och hållbar vård. Vårdens mål är en trygg och säker personcentrerad vård, där patienten är delaktig och ses som jämlik. LÄS MER