Sökning: "Caroline Kjellgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Kjellgren.

  1. 1. Pocket parker – som strategi för en tät och grön stad

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

    Författare :Caroline Hammarlund; Jenny Kjellgren Schönning; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar problematiken mellan en tät och grön stad. Stadsplanering har på senare år kommit att handla mer och mer om förtätning. Med förtätning menas att staden byggs inåt vilket ger en motsättning mellan tätt och grönt då potentiella grönområden i stället bebyggs. LÄS MER