Sökning: "Caroline Lönnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Lönnberg.

  1. 1. Varför bryr sig ingen om PPM? – en studie av en lågengagerande produkt som kräver engagemang

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Estelle Lönnberg; Annika Lundberg; Caroline Berg; [2007]
    Nyckelord :Lågengagerande produkter; Pensioner; Inköpsbeslut; Försäkringsmäklare; Nätverk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : En studie av konsumenters engagemang i premiepensionsplaceringar har genomförts främst med hjälp av semistrukturerade intervjuer med både konsumenter och försäkringsmäklare. Kundens beslutsfattande står i denna situation under påverkan av ett flertal aktörer på marknaden, där den centrala aktören är Premiepensionsmyndigheten och dess intressenter/nätverkspartners. LÄS MER