Sökning: "Caroline Lorenz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Lorenz.

  1. 1. An Internet-delivered version of the Unified Protocol as a secondary intervention for individuals with persistent pain and co-morbid emotional problems: A pilot study

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Ester Klein Strandberg; Caroline Lorenz; [2015]
    Nyckelord :Persistent pain; emotional disorders; treatment; Internet; Unified Protocol; single-case; Långvarig smärta; emotionell problematik; behandling; Internet; Unified Protocol; single-case;

    Sammanfattning : .... LÄS MER