Sökning: "Caroline Möllerman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Möllerman.

  1. 1. Elever med dyslexi i engelskundervisningen : Engelska för dyslektiska elever i år 4 och 5

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

    Författare :Caroline Möllerman; [2013]
    Nyckelord :dyslexi; engelskundervisning; kompensatoriska hjälpmedel;

    Sammanfattning : Syftet med min studie är att beskriva och analysera hur engelskundervisningen i åk 4-5 är utformad för att stötta elever med dyslexi i relation till Skollagens föreskrifter (SFS 2010: 800) om hur alla barn och elever har rätt till att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar det sig att de dyslektiska eleverna inte alltid får en anpassad undervisning. LÄS MER