Sökning: "Caroline Morberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Morberg.

  1. 1. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Annakarin Lind; Caroline Morberg; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER