Sökning: "Caroline Morell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Morell.

  1. 1. Vad innebär strategiskt HR-arbete?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Rundgren; Caroline Morell; [2012-07-04]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I följande studie har vi valt att studera vad som menas med strategiskt HR-arbete, både som ideal samt i mer konkreta termer. Begreppet strategiskt HR-arbete är väl använt inom dagens organisationer, men den egentliga innebörden av begreppet rent konkret är mer diffust. LÄS MER