Sökning: "Caroline Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Caroline Nilsson.

 1. 1. Specialpedagogens arbete för att främja skolnärvaro respektive förebygga problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Monica Elisabeth Marianne Krook; Nilsson Caroline; [2020]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; förebygga skolfrånvaro; lärmiljö; problematisk skolfrånvaro; specialpedagog;

  Sammanfattning : Den statliga utredningen SOU 2016:94 har som problemområde identifierat att ”det finns brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande arbete och i arbetet med att förebygga frånvaro”. Konsekvensen blir att skolornas arbete i första hand inriktas på åtgärder när frånvaron är ett faktum. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap - ett kugghjul i maskineriet! - En flermetodsstudie om ledarskap inom industrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Nilsson; Karin Kullander; [2019-09-02]
  Nyckelord :Leader-member exchange theory; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : There seems to be a lack in research studies concerning leadership within the manufacturing industry, especially regarding transformational and transactional leadership and also the relationships between managers and co-workers. Looking into the work organization of the manufacturing industry, often controlled by lean production principles and just-in-time production, one could assume that the transactional leadership is desired. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv : En studie om Gävle kommuns definition av, åtgärder kring och arbetssätt för social hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; urban planning; social sustainable urban planning; municipality planning; social hållbarhet; samhällsplanering; socialt hållbar samhällsplanering; kommunal planering;

  Sammanfattning : Social sustainability is high on the agenda both internationally and nationally, but even though the work has been going on for over 30 years, Sweden has long to go before becoming equal. There are currently gaps in the Swedish research of social sustainability within urban planning. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsprogram för trycksårsprevention : Vilken effekt har de och vilka komponenter ska ingå?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christel Nilsson; Caroline Falc; [2019]
  Nyckelord :Pressure ulcer; prevention; bundles; suffering; Trycksår; prevention; åtgärdsprogram; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig vårdskada som orsakar stora problem inom hälso- och sjukvård, onödigt lidande för patienter och leder till höga kostnader för samhället. Preventiva åtgärder skulle kunna förebygga detta, vilka kan kombineras i åtgärdsprogram. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Sammanfattning : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. LÄS MER