Sökning: "Caroline Nyman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Caroline Nyman.

 1. 1. De vuxna barnen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Nyman; [2019]
  Nyckelord :agenda-setting; ensamkommande barn; framing; medicinsk åldersbedömning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svensk dagspress återger debatten om medicinsk ål-dersbedömning av ensamkommande barn. Studien sträcker sig från januari 2010 till mars 2017. Studiens syfte är att undersöka vilka argument som varit framträ-dande i debatten som förts och studera huruvida det skett en förändring i debat-ten över tid. LÄS MER

 2. 2. How to Make Promotions Work in a Cost-efficient Context - A Case Study at Lantmännen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Caroline Vitasp; Helena Nyman; [2016]
  Nyckelord :Promotions; Promotion Planning; Cross‑functional Processes; Supply Chain Configuration; Strategy Alignment; Customer Service Level CSL ; Key Performance Indicators KPI ; Sales and Operations Planning S OP ; Master Scheduling MS ; Cost‑efficiency; Market Responsiveness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem -­‐‑ Promotions are the main reason for a majority of stock out situations and increases the amount of waste for perishable items, and strong competition within grocery retail has led to a significant increase in frequency and depth of promotions since the late 20th century. Lantmännen Cerealia has identified problems with low customer service levels (CSL) during promotions and lack of long term planning in general. LÄS MER

 3. 3. Att tänka i flera kanaler : En kvalitativ och kvantitativ undersökning av Aftonbladets och Dagens Nyheters flerkanalspublicering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Nyman; Matilda Olausson; [2013]
  Nyckelord :flerkanalspublicering; konvergens; medielogik; Aftonbladet; Dagens Nyheter; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Den här C-uppsatsens syfte är att undersöka Dagens Nyheter och Aftonbladets strategier kring flerkanalspublicering och jämföra de två medieföretagens plattformsanpassning. Undersökningen består av en kombination av kvalitativa samtalsintervjuer och kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Intern kontroll i svenska storbanker : En studie av kommunikation och integration av intern kontroll

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Andersson; Emelie Nyman; [2011]
  Nyckelord :Internal control; Integration; Communication; COSO ERM; bank; Corporate Governance; Operational risk; Basel regulation; ”Three Lines of Defence”; Intern kontroll; integration; kommunikation; COSO ERM; bank; bolagsstyrning; operativ risk; Baselregelverken; ”Three Lines of Defence”;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Det har visat sig att en gemensam nämnare bland de bakomliggande orsakerna till den senaste finanskrisen var bristande intern kontroll. Det var även en av orsakerna till att en svensk bank i augusti år 2010 gick i konkurs och det kan ses som högst oväntat med tanke på de utvecklade regler, ramverk och granskningar som finns för de svenska bankerna idag. LÄS MER

 5. 5. "Mera måla!" : ett utvecklingsarbete om de yngsta barnens möjligheter till bildskapande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Caroline Lundberg; Elin Nyman; [2011]
  Nyckelord :ateljé; små barn; förskola; skapande; kreativitet; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : BakgrundHär presenteras tidigare forskning och litteratur som berör barns skapande aktiviteter och de förutsättningar som möjliggör och stöttar barns utveckling i förskolan. I detta avsnitt lyfts bland annat betydelsen som skapande kan ha för barn och deras utveckling, hur pedagogens förhållningssätt påverkar tillgänglighet till skapande samt val av material. LÄS MER