Sökning: "Caroline Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Caroline Olsson.

 1. 1. Likvida medel - Ägarkonstellationens påverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Olsson; Johan Andersson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Likvida medel; Ägarkonstellation; Agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag håller allt mer likvida medel som en del av sin finansiella strategi. Det har effekt på företagets risk och avkastning, vilket är högst relevant för investerare. Hur ägarnas preferenser, deras motivationer och agentförhållandet påverkar den strategin är idag outforskat. LÄS MER

 2. 2. ”Inte alla män” – En problematisering av arkeologisk könsbedömning utgående från tidigare tolkningar av två kvinnogravar med hjälp av genusteori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Johanna Caroline Olsson; [2020]
  Nyckelord :Birkakrigaren; Bj. 581; Barumskvinnan; Bäckaskogskvinnan; archaeological sex determination; gender theory; comparative method.; Birkakrigaren; Bj. 581; Barumskvinnan; Bäckaskogskvinnan; arkeologisk könsbedömning; genusteori; komparativ metod.;

  Sammanfattning : Archaeologists have employed a method to determine individuals’ sex through objects in grave contexts, this method is called archaeological sex determination. However, this method has proven to be misleading in interpretations in correlation with the concepts of gender and sex. LÄS MER

 3. 3. Särskilt begåvade elever i matematik : Kvalitativ studie grundad på lärares erfarenhet av särskild begåvning inom matematik för grundskolan F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Olsson; Izla Tasel; [2020]
  Nyckelord :särskilt begåvad; matematikundervisning; gifted education; lärare; stödja; utmana; arbeta med;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har som syfte att få en djupare förståelse för hur lärare identifierar, stödjer, arbetar med och utmanar särskilt begåvade elever i matematik för grundskolans tidigare år, 1-3. Studien grundar sig på lärares erfarenheter och uppfattningar. Insamlat material för studien är gjord genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Lärare och lärarstudenters uppfattningar kring deras kunskaper om kropp och hälsa i de naturorienterande ämnena ur ett F-3-perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Andersson; Erica Olsson; [2020]
  Nyckelord :biologi; lärare; lärarstudenter; undervisning; uppfattningar om lärares kunskaper inom ämnesområdet kropp och hälsa.;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på många fortbildningar i svenska och matematik. Vi har även fått en känsla av att få studenter väljer naturkunskap som inriktning vid Malmö universitet. LÄS MER

 5. 5. Fossil åkermarks synlighet i LIDAR : fossil åkermarks visuella potential iförhållande till vanliga typer av marktäcket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Emmy Gustafsson; Caroline Olsson; [2020]
  Nyckelord :LIDAR; Fossil fields; Remote analysis; Visualization; Ground cover; LIDAR; fossil åker; fjärranalys; visualisering; marktäcke;

  Sammanfattning : Uppmärksamheten och intresset för LIDAR data har blivit stort under 2000-talet. Som en väletablerad fjärranalysmetod uppvisar den resultat att studera och den kritisk frågan är ”Hur bra är egentligen resultatet att studera?”. I flera tidigare publiceringar infinner sig ofta en okritisk och positiv inställning till tekniken. LÄS MER