Sökning: "Caroline Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Caroline Persson.

 1. 1. Kooperativt lärande - språkutveckling, möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Persson; Madeleine Strand; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; kooperativa strukturer; språkutveckling; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att skapa en bild av hur det kooperativa lärandet inverkar på grundskoleelevers språkutveckling, men även vilka möjligheter och utmaningar som framkommer i det kooperativa lärandet. Genom en systematisk litteratursökning valdes tio forskningsstudier ut som ligger till grund för översikten. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares oro för barn i förskolan : En studie om fenomenet oro och dess innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Lundgren; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare erfar en känsla av oro i förskolan. Genom att använda en kvalitativ studie, har sex förskollärare med lång arbetslivserfarenhet i förskolan intervjuats. Vårt teoretiska perspektiv har genom arbetets gång varit omsorgsetiken och dess komponenter. LÄS MER

 3. 3. Vad driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete? : En kvantitativ studie som förklarar revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån individ- och byråspecifika faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Freja Nilsson; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :Agency affiliation; Auditor; Big Four; Competence; Hierarchical position; Proactive sustainability work; Sustainability assurance; Sustainability commitment; Big Four; Byråtillhörighet; Hierarkisk position; Hållbarhetsengagemang; Hållbarhetsgranskning; Kompetens; Proaktivt hållbarhetsarbete; Revisor;

  Sammanfattning : Efterfrågan på hållbarhetsinformation är något som ökar i dagens samhälle. Samtidigt visar tidigare studier att det finns allvarliga brister i företags hållbarhetsrapporter. Forskare har dessutom konstaterat att revisorer har en kvalitetssäkrande roll för hållbarhetsrapporters trovärdighet. LÄS MER

 4. 4. Djup hjärnstimulering av Kaudala zona incerta och subthalamuskärnorna hos patienter med Parkinsons sjukdom : En studie med avseende på talmotoriska fel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Caroline Dagarsson; Jessica Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund Parkinsons sjukdom (PS) kan behandlas med djup hjärnstimulering (DBS) i de subkortikala områdena kaudala zona incerta (cZi) och subthalamuskärnorna (STN). Behandlingen har visats ge goda effekter på de motoriska symtomen som förknippas med PS, dock kan DBS försämra patientens tal. LÄS MER

 5. 5. Läroplansimplementering av språk och kommunikation i fritidshemmet : Hur fritidslärare och fritidspedagoger tolkar och beskriver sitt arbete med läroplansimplementering utifrån fritidshemmets läroplanskapitel, med särskilt fokus på området språk och kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :fritidshem; fritidslärare; förutsättningar; implementering; kommunikation; läroplan; språk;

  Sammanfattning : Den här studiens utgångspunkt var att från det läroplansteoretiska problemområdet om pedagogers arbete med implementering analysera hur sju fritidspedagoger och lärare i fritidshem tolkade och beskrev sitt arbete med läroplansimplementering utifrån fritidshemmets läroplanskapitel, med särskilt fokus på området språk och kommunikation. Studien bygger på sju semistrukturerade intervjuer, varav många genomfördes med hjälp av distansverktyg p. LÄS MER