Sökning: "Caroline Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Caroline Samuelsson.

 1. 1. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 2. 2. Ambulansregistret, AmbuReg : Ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning och utveckling av ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Häll; Martina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :ambulansregister; AmbuReg; ambulanssjuksköterska; bedömning; kvalitetsindikatorer; prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården styrs idag självständigt inom varje region. Nationell insyn och uppföljning saknas, vilket lagt grunden till kvalitetsregistret, AmbuReg. Kvalitetsregistrets syfte är att identifiera förbättringsområden samt följa upp och utvärdera algoritmer, olika processer och åtgärder som används inom ambulanssjukvård. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta jourtid på länsdelssjukhus

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexander Elovsson; Caroline Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsutveckling i kommunal verksamhet : Hinder och möjligheter vid implementering av en ny styr- och ledningsfilosofi

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Ann-Katrin Samuelsson; Caroline Wijk; [2017]
  Nyckelord :Proactive quality development; TQM; change management; trust-based governance; case study; complex organisations.; Offensiv kvalitetsutveckling; TQM; förändringsledning; tillitsbaserad styrning; kvalitativ fallstudie; komplexa organisationer.;

  Sammanfattning : År 2014 valde Söderhamns kommun att anta en ny styr- och ledningsfilosofi baserad på värderingar som ökat medborgarfokus, medarbetares engagemang samt en verksamhet präglad av tillit i alla led. Dessa värderingar utgör även grunden för offensiv kvalitetsutveckling och förändringsledning. LÄS MER

 5. 5. "Vi" och "Dom" : En kvalitativ undersökning om utlandsföddas upplevelse av integration

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Michaela Nilsson; Caroline Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Integration; Everyday Racism; us and them ; cultural differences; connection; Integration; Vardagsrasism; “vi” och “dom”; kulturella skillnader; tillhörighet;

  Sammanfattning : Till denna studie har vårt empiriska material baserats på sex individers utsagor. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att undersöka individernas upplevelser kring ett fenomen. Val av ämne inspirerades av samhällsdebatten som förs kring flyktingar, asylsökande och immigranter. LÄS MER