Sökning: "Caroline Strömberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Caroline Strömberg.

 1. 1. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

 2. 2. Enhetschefens pedagogiska utmaning. Det komplexa uppdraget att bedriva ledarskap inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jennie Lindlöw; Linda Näsström; Caroline Strömberg; [2016-01-22]
  Nyckelord :direktiv; enhetschef; fenomenografi; ledarskap; nyinstitutionalism; offentlig sektor; organisation; pedagogik; styrdokument; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen uppfattar sitt ledarskap. Uppdraget som enhetschef beskrivs i tidigare forskning som komplext och det innefattar en stor variation i de arbetsuppgifter som skall utföras. LÄS MER

 3. 3. Sisters before Misters? : Styrelsesammansättningens påverkan på könsmångfald i ledningsgruppen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Eriksson; Caroline Strömberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Den ojämna könsfördelningen på arbetsmarknadens maktpositioner är ett omtalat ämne i dagens Sverige både i media och inom politiken. Idag är den genomsnittliga könsfördelning på 19 % kvinnor i ledningsgrupper trots att företagen som helhet visar en jämnare könsfördelning med minst 40 % kvinnor. LÄS MER

 4. 4. SCRM genom Facebook

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Olivia Holén; Caroline Strömberg; [2014]
  Nyckelord :CRM; sociala medier; social CRM; word of mouth; Facebook; Customer relationship management; social media; social customer relationship management; word of mouth; Facebook; ICA Sverige; ICA Sverige;

  Sammanfattning : Idag är det nödvändigt för alla företag att fokusera på att skapa långvariga kundrelationer.Customer relationship management (CRM) gör det möjligt för företag att spåra kundersinteraktioner med företag. LÄS MER

 5. 5. The conodont genus Ctenognathodus in the Silurian of Gotland, Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Caroline Strömberg; [1997]
  Nyckelord :Conodonta; Prioniodinida; Ctenognathodus; Ligonodina confluens; functional morphology; ontogeny; palaeoecology; phylogeny; Högklint Beds; Tofta Beds; Slite Beds; Klinteberg Beds; Hemse Beds; Hamra Beds; Sundre Beds; Wenlock; Ludlow; Silurian; Gotland; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Seven taxa of the conodont genus Ctenognathodus (Fay, 1959) sensu Viira, 1982b in the Silurian of Gotland have been described and their occurrence mapped geographically, stratigraphically and related to facies. In addition to C. murchisoni (Pander, 1856) three new species were found; C. n. LÄS MER