Sökning: "Caroline Svahn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Caroline Svahn.

 1. 1. Möjligheter och hinder för didaktisk design i det virtuella rummet : En kvalitativ studie om bildlärares syn på, och implementering av bloggar som pedagogiska verktyg i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Caroline Svahn; [2020]
  Nyckelord :Blogg; bildundervisning; bildämnet; digitala medier; digitalisering; design för lärande; multi-modalitet.;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka på vilka sätt tre bildlärare använder sig av bloggar i under­visningen samt vilka möjligheter och hinder de ser med bloggen som bildpedagogiskt verktyg. Studien är genomförd utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Automated Bug Report Routing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Caroline Svahn; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the software industry grows larger by the minute, the need for automated solutions within bug report management is on the rise. Although some research has been conducted in the area of bug handling, new, faster or more precise approaches are yet to be developed. LÄS MER

 3. 3. Svensk bruttoproduktion för nötkreatur

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik

  Författare :Caroline Svahn; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract not available/Sammanfattning ej tillgänglig. ... LÄS MER

 4. 4. Kommunikationens betydelse för att främja föräldrars interaktion i barnets vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Monica Lundström; Caroline Skantze; Åsa Svahn; [2013]
  Nyckelord :Family centered care; parent; interaction; information; communication; communication strategies; nurse; Familjefokuserad omvårdnad; förälder; interaktion; information; kommunikation; kommunikationsstrategier; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Kunskap och förståelse för kommunikation och interaktion mellan sjuksköterskan och barn/föräldrar är nödvändigt för att förbättra patientsäkerheten. Alla har rätt att få information utifrån sina egna förutsättningar, individanpassad information. LÄS MER