Sökning: "Caroline Tinebo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Tinebo.

  1. 1. Emotionell Marknadsföring - En studie om hur olika känslor i reklam genererar effektivitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Julia Sonnelind; Alexandra Johansson; Caroline Tinebo; [2014]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER