Sökning: "Caroline Vidlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Vidlund.

  1. 1. Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur : En kvantitativ undersökning av socialsekreterares kunskap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Gabriella Jakobsson; Caroline Vidlund; [2014]
    Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld mot husdjur; socialsekreterare; Uppsala län;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken kunskap och erfarenhet socialsekreterare i Uppsala län har gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur, samt deras erfarenhet av att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur. För att bäst belysa vår studies syfte och besvara våra frågeställningar valdes en kvantitativ ansats och en enkätundersökning genomfördes. LÄS MER