Sökning: "Caroline Wallström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Wallström.

  1. 1. Ensamkommande ungdomars behov : En kvalitativ intervjustudie som kartlägger ensamkommande ungdomarnas fysiska och psykiska mående utifrån boendepersonalens uppfattningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Caroline Wallström; [2017]
    Nyckelord :unaccompanied refugee youths; home for care and accommodation; hierarchy of needs.; ensamkommande flyktingungdomar; HVB-hem; behovstrappa; behovshierarki;

    Sammanfattning : The purpose of this study has been to identify how the work is conducted in five municipal homes for care and accommodation for unaccompanied refugee youths. Five qualitative semi-structured interviews were conducted with six respondents who work as staff in the youth accommodation for unaccompanied refugee youths. LÄS MER